วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๙.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
– พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำ คณะผู้แทน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และของสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นำ คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสาวศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการร่วมสมทบทุนในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางฐานิกาพิชญ์ศา เอกนาม นายกสมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย นำ คณะกรรมการ
สมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
ออกร้านในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพัดลมไอเย็น เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อพระราชทานแก่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย สำหรับมอบให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นควัน
– นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว นำ คณะผู้บริหาร
และครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
/ เวลา ๑๓.๕๒ น. …
-๒-
เวลา ๑๓.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธาน
การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๗ ณ สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้เล่าเรียนด้วยความอุตสาหะพากเพียร จนสำเร็จการศึกษาโดยทั่วกัน และมีความรู้ซึ่งจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตต่อไปภายหน้า แต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์นั้น แต่ละคน จะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบและรอบด้านด้วย กล่าวคือ ไม่ว่าจะนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการใด ต้องเลือกสรร ความรู้ที่ถูกต้องพอเหมาะพอดีกับการนั้น แล้วนำไปใช้ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ให้เป็นโทษเสื่อมเสียหาย หากบัณฑิตมีสติความยั้งคิดที่ดี และใช้ความรู้โดยคำนึงถึงคุณธรรมความถูกต้องอยู่เสมอแล้ว แต่ละคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ผู้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน อันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป
เวลา ๑๗.๒๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปประทานรางวัล
ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๔๔ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี