วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีวิชาความรู้ เชื่อว่าแต่ละคนย่อมมีความพร้อม
ที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไป การจะทำให้ได้ดังนั้น มีข้อสำคัญอยู่ที่ความสุจริต กล่าวคือ บัณฑิตจะต้องประกอบอาชีพที่สุจริต และปฏิบัติงานด้วยวิธีการ
ที่สุจริต งานที่ทำจึงจะสำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน ที่กล่าวดังนี้ เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไม่สุจริต หรือทำงานด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรม นอกจากจะไม่ก่อเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแล้ว ยังเป็นโทษ
เป็นภัย สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลและชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวงด้วย จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาให้เห็นจริงว่า ความสุจริตเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพการงาน ควรที่ทุกคนผู้ปรารถนาจะทำงาน
ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แท้ จะได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงอยู่ในความสุจริตตลอดไป
เวลา ๑๒.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร