วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้  เวลา ๐๘.๕๙ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร

และพระโมคคัลลานะ  คณะกรรมการจัดงาน ฯ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  จากนั้น

เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ฯ  พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ฯ ทรงกราบ  ต่อจากนั้น เสด็จเข้า

พลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล

เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
และนางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
สูจิบัตรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  จากนั้น พระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา  ทวีสินนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ  ต่อจากนั้น ทรงจุดไฟเทียนชนวน พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปตั้งที่มณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ฯ และพระราชทานไปตั้งที่มณฑป ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี  และวัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในโอกาสต่อไป  เสร็จแล้ว

ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงทำนุบำรุงศาสนาทั้งปวง โดยทรงเกื้อกูล ค้ำจุนพระพุทธศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภาร และเสด็จพระราชดำเนิน

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการอุปถัมภ์กิจการ

ของศาสนา ด้วยพระราชหฤทัยอันเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความสำคัญของศาสนา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ด้านศาสนานานัปการ ด้วยความเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงมีพระราชปณิธาน

ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและธำรงไว้
อย่างมั่นคงถาวรสืบไป

 

/เนื่องในโอกาส …

 

– ๒ –

 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รัฐบาลร่วมกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของ

พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงนิวเดลี  ซึ่งขุดพบที่เมืองปิปราห์วา รัฐอุตตรประเทศ เมื่อปี ๒๔๓๙

และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพุทธวิหารสาญจี รัฐมัธยประเทศ สาธารณรัฐ
อินเดียซึ่งเป็นศาสนวัตถุที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนอินเดียและไทย รวมทั้งยังเป็นโบราณวัตถุที่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๗
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการ
สร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างทั้งสองประเทศ  นอกจากนี้ จะอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาค
ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๗  วัดมหาวนาราม

จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗  และวัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสักการะด้วย

เวลา ๐๘.๓๖ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง

เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเรือนรับรองสำนักงานชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๓.๔๕ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงเป็นองค์ประธาน
การประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๗