วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๒๖  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้ เวลา  ๑๔.๑๓  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอูก  ซอร์พวน
(Mr. Ouk  Sorphorn) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในโอกาสนี้ นางเมา จันทอน (Mrs. Mao  Chanthan) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา  ๑๔.๕๒  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี
๒๕๖๕ ของคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิสายในไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๐.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา  ๑๔.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เวลา  ๐๙.๕๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย  ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัด
นครพนม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
เวลา  ๑๒.๔๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย  ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร ณ หอประชุมเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เวลา  ๐๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖ ไปมอบแก่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน กองกำลังนเรศวร ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน กองกำลังผาเมือง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ณ ฐานปฏิบัติการมอเกอร์ไทย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  ฐานปฏิบัติการบ้านเมืองน้อย อำเภอปาย

 

/จังหวัด …

– ๒ –

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ฐานปฏิบัติการอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  และฐานปฏิบัติการกู่เต็งนาโย่ง
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เวลา  ๑๑.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๐๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า                   โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล  ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                  ไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ ๙๙ รูป เพื่อถวายพระกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร