วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๓ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ – นายเกรียงไกร ประพฤทธิกุล และนางสาวอมรรัตน์ จันทบูลย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำหรับใช้ในกิจกรรมการแสดงโขนของมูลนิธิ ฯ
– นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ และผู้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๔
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว
สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำ คณะผู้บริหาร และกรรมการกาชาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย
สลากกาชาด ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ นางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานมูลนิธิเบญจมราชาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน
มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงฟังปาฐกถาชุด “สิรินธร”
ครั้งที่ ๓๔ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่ คงคุณค่าแข่งขันได้ในยุคปรับเปลี่ยนพลิกผัน” ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

/อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ …

 

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนรุ่ง
ที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยถวายเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวงต่าง ๆ เนื่องใน
การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา จำนวน ๖ วัด ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา