วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๒๗  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อาคารวชิราลงกรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สำนักงานมูลนิธิสายใจไทย
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร