วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ขาวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมประชุม
ประจำปีของเอสแคป สมัยที่ ๗๕ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๒.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,
ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ อดีตประธานองคมนตรี และทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าโกศศพ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๘.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ณ หอประชุมเทศบาลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก