วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๕๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

–  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นำ พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ดังนี้

๑. นางกฤษดา แสวงดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ระดับ ๑๑) ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุขด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประเภทรางวัล สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย

๒. นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (หัวหน้าพยาบาล) โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

–  นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  นำ คณะข้าราชการ และเกษตรกร
ผู้ปลูกมะยงชิดของจังหวัดนครนายก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลมะยงชิด

เวลา  ๑๕.๐๘  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษา  สมกับที่ได้ตั้งใจพากเพียรมาโดยตลอด  แล้ว  ต่อไปก็ถึงวาระที่จะต้องออกไปทำงาน  เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวม  ในการทำงานนั้น     ไม่ว่าจะเป็นงานใด  ในสาขาใดก็ตาม  หากมุ่งหวังความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า  ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  เหมาะสมอยู่เสมอ  การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว   บัณฑิตต้องศึกษาพื้นฐานของงานและปัจจัยแวดล้อมทุกอย่าง
ให้เข้าใจกระจ่างและทั่วถึงตามเป็นจริง  แล้วเลือกสรรหลักวิชาและวิธีการปฏิบัติให้ถูกตรง  พอเหมาะพอดีกับงาน     กับสถานการณ์และความจำเป็น  เพื่อให้งานที่ทำดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  จนสำเร็จผลที่ดีที่  ถูกต้อง  เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมพร้อมทุกส่วน  ถ้าทำได้ดังนี้  แต่ละคนก็จะได้รับ

ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในงาน  สมดังที่มุ่งหวังตั้งใจ

 

/ ในวันเดียวกันนี้ …

 

– ๒ –

 

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๒๕  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
และหอประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา