วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนัก   พระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ ที่  ๒๘  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒
วันนี้  เวลา   ๑๖.๐๐  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร