วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปิยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนและออกซิเจนทางการแพทย์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระราชภาวนาวชิรคุณ สุนทรธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ