วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๘.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ อาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายสมเกียรติ ชอบผล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ และคณะ นา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก ประจาปี ๒๕๖๖ สาขาพระสงฆ์ สาขาผู้บริหารการศึกษา สาขาครูภาษาไทย สาขาครูสังคมศึกษา สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา และสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท รับการถวาย และรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
๑. สาขาพระสงฆ์ พระวชิรกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดบ้านขุน ตาบลบ่อหลวง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
๒. สาขาผู้บริหารการศึกษา นางสุนิดา ศรีสมบัติ ผู้อานวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗
ตาบลบ้านลานาว อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
๓. สาขาครูภาษาไทย นางวสิยา คามูลเอ้ย ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่าบง
(หล้าราษฎร์วิทยา) อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
๔. สาขาครูสังคมศึกษา นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
๕. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา นางสาวปณิตา ศิลารักษ์ ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองขาม ตาบลป่าหวาย อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
๖. สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้าเพื่อการเกษตร บ้านศาลาดิน ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
– พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นา คณะกรรมการร้านกองทัพเรือ
และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๕ ของร้านกองทัพเรือ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นา คณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ และภาคีเครือข่าย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากกาชาด ประจาปี ๒๕๖๕ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
/- นายขรรค์ …
– ๒ –
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นา นายณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง “เอไอเอ วัน บิลเลียน เทรล ๒๐๒๒” (AIA One Billion Trail 2022) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบารุงสภากาชาดไทย สนับสนุนโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย สานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๑