วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคล
ต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดอรุณธนมงคล นครโยโฮบารู ประเทศมาเลเซีย เฝ้า ถวายพระพุทธรูป และนำ นายลิ้ม ฮี เลี้ยบ ประธานบริษัท คิมลี่ (มหาชน) จำกัด และคณะผู้อุปถัมภ์
วัดอรุณธนมงคล ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ พระภิกษุและสามเณร ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสุดถนอม กรรณสูต นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางกอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะกรรมการสมาคม ฯ นำ คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะทายาทนายชนินทร์ กูรมะโรหิต และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัด เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๒. นางนาฏยา ศิริมงคลเกษม และนางสาววิวรรยา ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล ในการสร้างอาคารฟอกไตเทียม โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

/ – นายชนินทธ์ …

– ๒ –

– นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
นำ คณะกรรมการจัดงานแข่งขันดุสิตกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ “ควีนส์คัพ” ครั้งที่ ๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดงานแข่งขันดุสิตกอล์ฟดังกล่าว สมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– นายปรีชา ลิ้มอั่ว กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพุทธบารมี นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “วิสาขบูชาพุทธบารมี”
ประจำปี ๒๕๖๑ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– พลตรี วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นำ คณะกรรมการกองทุนอาหารกลางวันเพื่อเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางอมริสา ตัณสถิตย์ ประธานจัดงานดินเนอร์การกุศลบนเรืออังสนาเพื่อกิจกรรมเยาวชน
สร้างชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร “สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา” สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
และในโอกาสนี้ นาวาเอก อิชยา ตัณสถิตย์ ผู้แทนครอบครัวตัณสถิตย์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย
– นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “โบรกเกอร์ แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ ๒๐๑๘” (Broker Badminton Championship 2018)
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าว
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๒. นายวีรศักดิ์ เสริมประภาศิลป์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๓. นายธณสรษดา ปุ่นนิ่ม และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๔. คณะศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๒๕
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๕. คณะบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๖. คณะบริษัท แก่นประกายทีม จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/ – นายสุธี …

– ๓ –

– นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำ ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
“อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของทุกจังหวัด ผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาคประจำปี ๒๕๖๑ และประธานเครือข่ายองค์การพัฒนาชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ นำ นายชิเกรุ อาโอยางิ (Mr. Shigeru Aoyagi) ผู้อำนวยการ สำนักงานยูเนสโกกรุงเทพ ฯ – สำนักงานด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่ กับปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ
และเต่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่