วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนวัดปรางค์กู่วิทยา อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงกดกริ่งเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเรียน “อาคารมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ)” ซึ่งมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ก่อสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สาหรับใช้ทดแทนอาคารชั่วคราว และรองรับสามเณร ที่เข้ามาบวชเรียนเพิ่มขึ้น
โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๓ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่เข้ามา
บรรพชาและอุปสมบทในภาคฤดูร้อน ได้อบรมตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา และได้ศึกษาต่อโดยไม่ต้อง
ลาสิกขา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในโครงการตามพระราชดาริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอนแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน จานวน ๘๐ รูป เป็นสามเณรนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ฯ จานวน ๑ รูป ได้ดาเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ด้านการศึกษา มีการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษาในแต่ละวิชา อาทิ การสอนเสริม และจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรกิจรรมต่าง ๆ อาทิ การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การเทศน์แหล่ทานองอีสาน การฝึกอาชีพ ได้แก่ การแส่วผ้า และการถักประคดเอว ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การผลิตไส้กรอกเห็ด โดยใช้เห็ดนางฟ้าที่ปลูกภายในโรงเรียน นามาเพิ่มมูลค่าและเป็นอาหารกลางวัน การทาไม้กวาดจากใยตาล และการทาบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น จากนั้น ทอดพระเนตร ห้องพยาบาลที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สามเณร โดยตรวจทันตกรรมและตาเป็นประจาทุกปี สามเณรมีภาวะโภชนาการสมส่วน ส่วนห้องสมุด จัดกิจกรรมให้สามเณรเล่าเรื่องจากพระไตรปิฎก สรุปเนื้อหาอธิบายในชั้นเรียน และใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ทั้งนี้ โรงเรียนประสบปัญหาน้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและไม่ผ่านมาตรฐาน จึงจัดหาเครื่องกรองน้าที่ได้มาตรฐานมาติดตั้ง ส่วนปัญหาขาดแคลนน้า ได้ขุดลอกคลอง และจัดทาประปาผิวดินเพิ่มเติม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ บ้านกระบี่เหนือ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงกดกริ่งเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเรียน “กูรมัคซิงห์ สัจจเทพ” ซึ่งมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ได้ต่อเติมซ่อมแซมอาคารเดิม และสร้างห้องเพิ่มให้เป็นอาคารเรียนถาวรขนาด ๒ ชั้น
/ รองรับ …
– ๒ –
รองรับการใช้งานสาหรับสามเณรนักเรียน ต่อจากนั้น ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดาริ ฯ ของโรงเรียน ฯ ซึ่งทรงรับไว้เป็นโครงการตามพระราชดาริ ฯ เมื่อปี ๒๕๕๗ ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน จานวน ๖๓ รูป เป็นสามเณรนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ฯ จานวน ๒ รูป เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพสามเณร อาทิ การทาน้ายาล้างจานจากมะนาว การทาโต๊ะเก้าอี้ไม้ไผ่สาหรับใช้ในห้องสมุดโรงเรียน และการทอเสื่อกกเพื่อนามาประดิษฐ์เป็นสินค้าอื่น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยตัดเย็บ สาหรับด้านวิชาการ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ให้สามเณรมีส่วนร่วมในการคิดและแก้ไขโจทย์ปัญหาด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังทาปุ๋ยหมักไปใช้ในการปลูกผักสวนครัว เพื่อเพิ่มผลผลิต การประดิษฐ์เครื่องรดน้าอัตโนมัติจากแผงโซลาเซลล์ เพื่อแก้ปัญหาขาดคนรดน้าในวันหยุด ส่วนกิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมให้หาข้อมูลเรื่องที่สนใจจากอินเทอร์เน็ต และนามาทดลองทา เช่น การประดิษฐ์ สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ส่วนปัญหาด้านแหล่งน้าของโรงเรียน ฯ สานักทรัพยากรน้าบาดาล ได้เจาะบาดาล จานวน ๑ บ่อ พร้อมวางระบบประปา เพื่อแก้ปัญหา พร้อมกับให้คาแนะนาในการดูแลรักษา โดยจะมีเจ้าหน้าที่ มาตรวจคุณภาพน้าทุกเดือน