วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๓  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๐๔.๒๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ รวมทั้งสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ อนุสาวรีย์ไม้กางเขนเจลลัน
มหาวิหารพระกุมารเยซู พิพิธภัณฑ์มหาวิหารพระกุมารเยซู สุสานและอนุสรณ์สถานอเมริกัน กรุงมะนิลา
อนุสาวรีย์ริซาล อาสนวิหารมะนิลา ป้อมซานติอาโก พิพิธภัณฑ์โฮเซ่ ริซาล มหาวิทยาลัยซานโต โทมัส
โรงเรียนประถมศึกษาอีซายาส เอส ตาปาเลส และโรงเรียนประถมศึกษาบากอง นายอน ๒ รวมทั้งจะ

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเชียลีโต ซัลวาดอร์ อาวานเซนยา ภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เฝ้าทูลละอองพระบาท และถวายพระกระยาหารค่ำด้วย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๗.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

ไปในการไถ่ชีวิตโค กับปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง  เมื่อวันอาทิตย์  ที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี

เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,
ม.ว.ม,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร