วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๘.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นองค์ประธาน
งานกาล่าดินเนอร์ ในโครงการ “สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕” และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระแม่แห่งแผ่นดิน” ณ โรงแรมแกรนด์
ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ
และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “พระแม่แห่งแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วเสด็จเข้าห้องแกรนด์ บอลรูม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการสหพันธ์ ฯ และคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และของที่ระลึก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ และผู้เป็นต้นแบบสนับสนุนการใช้ผ้าไทย
“๙๐ ต้นแบบ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์” เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์และการแสดงภายในงาน ประกอบด้วย การขับร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิ์ และการแสดงแบบเสื้อชุด “สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์” สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
โครงการ “สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕”
จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาและส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทย ซึ่งเป็นมรดก
ทางภูมิปัญญาของไทยให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนําเสนออัตลักษณ์ของผ้าทอท้องถิ่น
เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งภูมิปัญญาของไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์
ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างสง่างาม สร้างความนิยม
และความภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้าไทยได้จริงในชีวิตประจำวัน และสร้างให้เกิดกระแสนิยมในการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย พร้อมทั้งต่อยอดให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และเผยแพร่สู่สากล

/เวลา ๐๘.๔๕ น. …

 

 

– ๒ –

เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานครบรอบ ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ อาคารจักรพงษ์ และทรงเปิดอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ กับทอดพระเนตรวีดิทัศน์เล่าเรื่องโรงพยาบาลและการแสดงดนตรี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก
มูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิชัยพัฒนา
และผู้ประพันธ์หนังสือนิราศศรีอโยธยา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ
นิราศศรีอโยธยา เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา
ในโอกาสนี้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือนิราศศรีอโยธยา ฉบับพิเศษ และฉบับทั่วไป
พร้อมด้วยชุดโปสการ์ดภาพประกอบนิราศศรีอโยธยา และคำกลอนบรรยายภาพ กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายงานศิลปะประกอบหนังสือนิราศศรีอโยธยา เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๐ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร