วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำ
นายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ
ประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย