วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ตามธรรมดาคนเรา เมื่อดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ย่อมมีเรื่อง ที่จะต้องคิดและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ การที่บุคคลจะสามารถคิดตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้องนั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติสำคัญ คือความสุขุมรอบคอบ มิใช่ด่วนคิดด่วนทำด้วยความรีบร้อนวู่วาม ผู้ที่มีความสุขุมรอบคอบ ไม่ว่าจะตัดสินใจในเรื่องใด ก็จะพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน เพื่อให้เข้าใจเรื่องนั้นอย่างกระจ่างชัดตามเป็นจริง แล้วจึงตัดสินใจที่จะกระทำ หรือไม่กระทำการใด ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดตามมาอย่างครบถ้วนทุกด้าน บัณฑิตทุกคนจึงควรฝึกหัดปฏิบัติตน ให้มีความสุขุมรอบคอบเป็นปรกตินิสัย จะได้สามารถคิดตัดสินใจโดยไม่บกพร่องผิดพลาด อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและกิจการงานสืบไป