วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๖.๑๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบาตร และทรงบาเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี