วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และการผลิตพันธุ์กบพระราชทาน บ้านกระเบื้อง อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเลี้ยงกบ และการผลิตพันธุ์กบพระราชทาน ที่บ้านนายบุญธรรม เรือนน้อย ราษฎรบ้านกระเบื้อง ตาบลนาหนองไผ่ อาเภอชุมพลบุรี ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ประกอบอาชีพเสริมเป็นผู้เลี้ยงกบพื้นบ้านทุ่งกุลา และเข้าร่วมเป็นผู้ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ โดยนากบมาเลี้ยงและขยายพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติตามภูมิปัญญาชาวบ้านจนประสบผลสาเร็จ สามารถผลิตพันธุ์กบพระราชทานแล้ว จานวน ๘๑,๐๙๗ ตัว ทั้งนี้ กองกาลังสุรนารี ได้นากาลังพลเข้ามาเรียนรู้ วิธีการเลี้ยงกบ และมีเป้าหมายที่จะนาความรู้ดังกล่าวไปใช้ที่ชุมชนตามแนวชายแดนในเขตรับผิดชอบของหน่วย สนองพระราชดาริในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ต่อจากนั้น ทรงรับฟังการสรุปผล การดาเนินงานและทอดพระเนตรการดาเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านกระเบื้อง ตาบลนาหนองไผ่ อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีราษฎรบ้านกระเบื้อง เป็นสมาชิกผู้ผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าว ฯ จานวน ๒๕ ราย และเมื่อปี ๒๕๖๓ สามารถผลิตพันธุ์ข้าวที่ผ่านเกณฑ์เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทานได้ ๖๖,๐๓๗ กิโลกรัม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฯ พระราชทานคาแนะนาให้เกษตรกรทาบัญชีเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตร และพระราชทานพรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด ๑๙ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
เวลา ๑๓.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ซึ่งศูนย์ ฯ ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๖ เพื่อผลิต ข้าวพันธุ์หอมมะลิ ๑๐๕ พันธุ์ข้าวพระราชทาน สนองพระราชดาริในการสารองพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้คงมีไว้ ในยามที่ประเทศมีภาวะฉุกเฉินหรือประสบภัยทาให้พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประสบปัญหา ซึ่งจะทาให้หาพันธุ์ ข้าวหอมมะลิที่ดี มีคุณภาพมาทดแทนให้เกษตรกรได้ยาก ปัจจุบันที่ศูนย์ ฯ มีเกษตรกร จานวน ๓๕๔ คน จาก ๑๑ กลุ่มใน ๘ อาเภอ ๓ จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ มีพื้นที่เพาะปลูก ๓,๔๕๖ ไร่ เมื่อปี ๒๕๖๓ มีผลผลิตกว่า ๑,๐๗๓ ตัน และได้พระราชทานแก่ผู้ประสบภัยแล้วกว่า ๑๑,๒๕๘ ครัวเรือน หรือจานวนกว่า ๑,๐๑๔ ตัน โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องอัดฟาง แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อนาไปอัดฟางสาหรับใช้เป็นอาหารสัตว์เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งพระราชทานพระราชดาริให้
/ มูลนิธิ …
-๒-
มูลนิธิชัยพัฒนาปรับปรุงและขุดสระน้าในแปลงนาของสมาชิกศูนย์ ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีหยอดเมล็ดในพื้นที่ขาดน้า โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ ฯ จานวน ๔๔ คน ในพื้นที่เพาะปลูก ๒๒๐ ไร่ นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับสาขาวิชา การออกแบบสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดทาโครงการพัฒนาการออกแบบอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นจากต้นกก นับเป็นการ ต่อยอดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม รวมทั้งเป็นการรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระวชิรธรรมวิธาน ณ วัดสุคันธาวาส อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ