วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้เป็นบัณฑิต ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพราะได้ผ่านการศึกษา
อบรมวิชาความรู้ขั้นสูงมาเป็นอย่างดี ความรู้ความสามารถดังกล่าว เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใช้ปฏิบัติงาน แต่ในการใช้เครื่องมือนั้น จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความถูกต้อง ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบและรอบด้านด้วย ข้อสำคัญ บัณฑิตควรดำรงรักษาไว้ซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตน
จะได้ปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างราบรื่น โดยนำความรู้ความสามารถมาใช้ให้ประสานส่งเสริมกัน
เพื่อให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสที่บัณฑิตจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงาน จึงขอให้พิจารณาเรื่องนี้ให้เข้าใจ แล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ แต่ละคนจะได้นำความรู้ความสามารถที่อุตส่าห์สร้างสม
อบรมมา ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ได้จริง สมกับที่เป็นบัณฑิต
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ด้วย
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๔๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนสิริกิติ์
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ในโอกาสที่โปรดให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้มารับบริการ จำนวน
/ ๑๘๒ คน …

– ๒ –

๑๘๒ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อ ผื่นแพ้ เวียนศีรษะ ข้อเสื่อม และปวดหลัง นอกจากนี้ ยังมี
หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
แก่ประชาชน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งพระราชทานอุปกรณ์การเรียน สมุดวาดภาพระบายสี และของเล่นแก่นักเรียน และทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน ๙ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง
โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคมะเร็งเต้านม โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคมะเร็งในโพรงจมูก
และโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจากความผิดปกติแต่กำเนิด โดยพระราชทานคำแนะนำในการดูแลรักษาตนเอง
แก่ผู้ป่วย และโปรดให้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ต่อจากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่อาสาสมัคร พอ.สว. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้า และพระราชทานพระดำรัสเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ
แก่สมาชิก พอ.สว. ด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จกลับที่ประทับแรม