วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระอาจารย์ที่ถวายพระอักษรภาษาจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท
ในโอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึก และมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิด
เวลา ๑๑.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ ทรงร่วมพิธีฉลองการเสด็จ
พระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาซนจีน ครั้งที่ ๕o ซึ่งสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน
เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในโอกาสนี้ นายหาน เจิ้ง รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กราบบังคมทูลถึง
พระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาซนจีนตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๔
และหลังจากนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนในอีกหลายโอกาส ทั้งในเขตปกครองตนเอง และเมืองใหญ่
เกือบทุกแห่งของสาธารณรัฐประชาซนจีน ทำให้ทรงเป็นที่รู้จักและรักใคร่ของชาวจีนทุกเพศทุกวัย มีพระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือน และพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนหลายเล่ม ซึ่งทำให้ชาวไทยและชาวจีน
มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่าทรงเป็นทูตไมตรีไทยจีน โดยเสด็จพระราชดำเนิน
เยือนครบทุกมณฑลเมื่อปี ๒๕๔๗ ทรงได้รับการยกย่องจากชาวจีนให้เป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปี ๒๕๕๒
และทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
ที่รัฐบาลจีนมอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคุณูปการในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกับจีน เนื่องในวาระ
ครบ ๗๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี ๒๕๖๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส พระราชทานพระราชวโรกาสให้
สื่อมวลชนจากไชน่ามีเดียกรุ๊ป เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลสัมภาษณ์ถึงพระราชกรณียกิจในการ
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาซนจีน เพื่อนำไปเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่าง ๆ ของไชน่ามีเดียกรุ๊ป