วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๑ และเงินที่มีผู้บริจาคสมทบ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายกฤตนู เพชรวราภา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นา คณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ การกุศล ประจาปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นายพิพัฒน์ โกวิทคณิต ผู้แทนบริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย
– พลโท ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. พลเอก วินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๒. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๓. คณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๔. คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาส วันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๕. คณะผู้บริหารการประปานครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
/ ๖. คณะผู้บริหาร …
– ๒ –
๖. คณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๗. คณะผู้บริหารบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๘. คณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๙. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ผู้แทนบริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๑๐. คณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๑๑. คณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๑๒. คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๑๓. คณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๑๔. คณะผู้บริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๑๕. คณะผู้บริหารบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๑๖. คณะผู้บริหารบริษัท เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
/ ๑๗. คณะผู้บริหาร …
– ๓ –
๑๗. คณะผู้บริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๑๘. นางวราภรณ์ ศิริบุรานนท์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ
– นางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ กรรมการบริษัท สื่อสากล จากัด นา คณะกรรมการมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” และเยาวชนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรเยาวชนที่ชนะการประกวด ฯ ขับร้องเพลง “คิดดี ทาดี” ด้วย
– นายวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ ประธานกรรมการบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะ เพื่อพระราชทานไว้ใช้ในโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เวลา ๑๐.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ จิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นา นายวุฒิไกร ศิริผล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๖ ซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาสิ่งทอ (Textiles) ณ ราชวิทยาลัยศิลปะ (Royal College of Art) สหราชอาณาจักร และนางสาวพนัญญา ลาภประเสริฐพร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๖ ซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (International environmental Law) ณ มหาวิทยาลัยเกออร์ก ออกุส เกิตทิงเงิน (Georg-August-University of Goettingen) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นา นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย คณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปร่วม การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ณ เมืองซูบิค สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
/ – หม่อมหลวงจิรพันธุ์ …
– ๔ –
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวพัฒนวดี เสรินทวัฒน์ และนางเฉิดฉายศิริ รักสินเจริญศักดิ์ พร้อมด้วย นางสาวปรีดารัตน์ เสรินทวัฒน์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๘๐๔ เนื้อที่ ๑ งาน ๓ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตาบลบึงศาล อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ จัดกิจกรรมการกุศลของสมาคม ฯ ในปี ๒๕๖๑ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นา คณะกรรมการสมาคม การท่องเที่ยวเขาใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟ การกุศล เขาใหญ่ โอโซน กอล์ฟ ครั้งที่ ๑๔ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระฉายาสาทิสลักษณ์
– นางสาวสมทรง ยนตรรักษ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบารุงสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
– นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ และผู้ชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย
– นางภัทรภร วรรณภิญโญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นางปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี จากัด นา นางอัมพรศรี สุพุทธิพงศ์ รองประธานบริษัท นานมี จากัด และผู้ชนะการประกวดโครงการ “ฮอร์ส ยัง ไร้ท์เตอร์ อะวอร์ด ๒๐๑๘” (Horse Young Writer Awards 2018) ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวด ฯ
/ – ศาสตราจารย์ …
– ๕ –
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา นา คณะกรรมการ สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ และถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นา คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจาปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงาน ฯ – พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “เดอะ พริ้นเซส มหาจักรี สิรินธร คัพ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ๒๐๒๐” (The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2020) และการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต “สปอร์ต ทัวริสซึ่ม ไบค์ ฟอร์ ออล” (Sport Tourism Bike 4 All) ประจาปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ ประจาปี ๒๕๖๒ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงสุริยา รัตนกุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการจัดทาพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ
เวลา ๑๐.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “อุดรธานีเกมส์” เฝ้า รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่ม กันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
/ เวลา …
– ๖ –
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่ม กันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาประชาวาริน อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๐.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่ม กันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
เวลา ๑๓.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่ม กันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอ คาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เวลา ๑๐.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอ ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุม ที่ว่าการอาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร