วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากบ้านอุทัย ๙๐๕ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ และทรงหล่อพระพุทธปฏิมา “พระคู่บ้านคู่เมือง” ปางมารวิชัย ณ วัดทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริจาคทรัพย์เพื่อบำรุงวัดทัพหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก อักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
เวลา ๑๓.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดศรีอุทุมพร อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการสำนักองค์ประธาน นำ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
และนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะ เฝ้า เพื่อรับพระราชทานพระนโยบาย
แนวทางการปฏิบัติงาน และทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม