วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๘.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางโอลกะ ชูมีโล-ตาปีโอละ (Mrs. Olga Shumylo-Tapiola) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายเมอีร์ ชโลโม (Mr. Meir Shlomo) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางบราคา ชโลโม (Mrs. Bracha Shlomo) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และชุดเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นา นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ จานวน ๑๖ คัน และรถต่อพ่วงชีวนิรภัย จานวน ๖ คัน ซึ่งมี คณะบุคคลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
สาหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่พระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุขในโอกาสนี้ ประกอบด้วย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ สาหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่าง โรคโควิด ๑๙ แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ เชิงรุก กับรถต่อพ่วงชีวนิรภัย ซึ่งเป็นตู้สาหรับตรวจคัดกรองโรคโควิด ๑๙ สามารถลากพ่วงไปติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ โดยผู้เข้ารับการตรวจไม่จาเป็นต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาล
นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด กับพระราชทานพระบรมราโชบายในการดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในประเทศไทย ในการนี้ ได้พระราชทานเครื่องมือ
/และอุปกรณ์ทางการแพทย์ …
– ๒ –
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ได้พระราชทานแล้ว จานวน ๒๐ คัน และพระราชทานเพิ่มเติมในครั้งนี้ ๑๖ คัน รวมเป็น ๓๖ คัน รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จานวน ๕ คัน รถเอกซเรย์ ระบบดิจิทัล จานวน ๒ คัน รวมทั้งรถต่อพ่วงชีวนิรภัย จานวน ๖ คัน เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด ๑๙ ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่พระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในประเทศไทย และพระราชทาน รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย และรถต่อพ่วงชีวนิรภัยในครั้งนี้ มีส่วนสาคัญอย่างมากในการตรวจค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทันท่วงที เพื่อตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง เป็นการจากัดวงของการแพร่ระบาดของโรคให้แคบลง ส่งผลดีต่อการควบคุมโรคและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ โดยส่วนรวม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอาพน กิตติอาพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชวชิรญาณโกศล วิมลวิปัสสนาศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดป่าศรัทธาถวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี