วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จในอาชีพการงานเช่นเดียวกัน แต่การประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้เหมาะสม คือจะต้องพอเหมาะพอดีกับศักยภาพ และพื้นฐานปัจจัยที่แต่ละคนมีอยู่ ทั้งนี้ เพราะเป้าหมายที่สูงเกินไป อาจทำให้บังเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ จนล้มเลิกเสียกลางคัน ส่วนเป้าหมายที่ต่ำเกินไป ก็ไม่ก้าวหน้าและไม่เป็นประโยชน์ ทุกคนจึงต้องสำรวจตัวเองอย่างถี่ถ้วน ให้ทราบชัดถึงความรู้ ความถนัด และความสามารถทุกด้านของตน แล้วกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้พอเหมาะพอดี เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ก็จะสามารถกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาตั้งเป้าหมายของตนให้ถูกต้อง แล้วลงมือปฏิบัติด้วยความอุตสาหะอดทนและความตั้งใจจริง จนบรรลุถึงความสำเร็จ
เวลา ๑๑.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ ประธานกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ นำ นายธนพนต์ ด่านภักดี
ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณคดีเยอรมัน ณ มหาวิทยาลัย
เอเบอร์ฮาร์ด คาร์ล แห่งทือบิงเงิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี