วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๕.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า ผู้สาเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคน ซึ่งเป็นคนไทยเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ตามโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศไทย สาหรับนักศึกษาชาวต่างชาติล้วนได้รับทุนจากรัฐบาลไทย เพื่อเป็นกาลังสาคัญของประเทศของตน โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยจากมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดังนั้นผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง มีประสบการณ์
ในการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต และสามารถนาไปใช้ประกอบกิจการงานให้สาเร็จผลได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันมีคนเก่งจานวนมาก แต่คนที่ทั้งเก่งและดีด้วยหาได้ยาก สิ่งที่มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนกว่า ความรู้ด้านวิชาการ คือการเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณและแผ่นดินถิ่นเกิดของตน ดังนั้น บัณฑิตทั้งหลายจงตระหนักถึงหลักคุณธรรมต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย หากคิดและปฏิบัติได้จริงก็จะทาให้การนาความรู้ที่เรียนมาทาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์
เวลา ๑๗.๔๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ และทรงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ณ ที่ทาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร ๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ หอประชุมชลหารพิจิตร โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชลหารพิจิตร อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร