วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบัณฑิต พัดเย็น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย นา คณะผู้บริหาร และรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และผู้สนับสนุนสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน เข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และสมทบทุนในการพัฒนาการศึกษา ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย
ในโอกาสนี้ พระภิกษุ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนักภูพาน ราชนิเวศน์ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นวันที่ ๑