วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ ๑ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
และสิ่งของ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๓๔
ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
เวลา ๑๕.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๓
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อสองวันที่ผ่านมา ได้ขอให้บัณฑิต
ในที่ประชุมนี้ ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมให้ยิ่งไปกว่า
ประโยชน์ส่วนตน เพราะการปฏิบัติดังนั้น จะส่งผลให้แต่ละคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม มีความเจริญมั่นคง
อย่างยั่งยืนแท้จริง พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง” จึงเป็นหลักการที่มีความหมาย
สำคัญลึกซึ้งอย่างยิ่ง
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลาย การสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมนั้น
แม้จะเป็นสิ่งที่ต่างคนต่างปฏิบัติได้ก็จริง แต่ถ้าทุกคนทุกฝ่ายพร้อมใจกันปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกัน
ก็จะบังเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ กว้างขวาง และรวดเร็วขึ้นอย่างมาก บัณฑิตผู้จะออกไปประกอบอาชีพการงาน
จึงควรจะได้ร่วมมือร่วมใจกัน ตลอดจนร่วมกับทุกคนทุกฝ่าย ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง
ให้แก่ส่วนรวม โดยนำความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มาปรับใช้ให้ประสานส่งเสริมกัน ด้วยความตระหนักและยึดมั่น
ในพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานไว้ไม่เสื่อมคลาย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จออก
ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประทานพระวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร
และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เฝ้า ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง