วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์  ที่  ๙  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๐๙.๒๑  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๕ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า  ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษา  และมีภาระหน้าที่อย่างสำคัญ
ที่จะต้องสร้างสรรค์อนาคตอันรุ่งเรืองแก่ตนเองและสังคมส่วนรวม  ใคร่จะปรารภกับทุกคนถึงคุณสมบัติประการหนึ่ง  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจการงาน  คือ  ความมีวิจารณญาณ  วิจารณญาณนั้น  หมายถึง  ปัญญาที่สามารถหยั่งรู้และวินิจฉัยเหตุผลต่าง ๆ  ได้อย่างละเอียดรอบคอบและถูกต้อง  ผู้มีวิจารณญาณ  จะไม่หลงเชื่อ
ตามสิ่งใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยง่าย  และไม่ด่วนหวั่นไหวไปตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ  แต่ตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงได้ด้วยการใคร่ครวญหาเหตุผล  โดยใช้หลักคิดอันถูกต้องเที่ยงธรรม  ปราศจากอคติ  โดยนัยนี้  บุคคลก็จะสามารถจำแนกแยกแยะความจริงความเท็จ  รวมทั้งสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษได้อย่างเที่ยงตรง  ทำให้รู้ทันคน  รู้ทันโลก
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุกมั่นคง  และประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอให้
บัณฑิตทุกคน  พยายามสร้างเสริมคุณสมบัติข้อนี้ให้มีขึ้นในตน  โดยระลึกไว้เสมอว่า  สังคมใดประกอบพร้อมด้วยบุคคลที่มีวิจารณญาณ  สังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
เวลา  ๑๑.๕๒  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เป็นวันที่ ๑
เวลา  ๑๓.๔๗  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า  การที่บัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษา  นอกจากจะแสดง
ให้เห็นถึงความอดทนพากเพียรและมุ่งมั่น  ที่จะศึกษาเล่าเรียนจนประสบผลสำเร็จแล้ว  ยังแสดงให้เห็นว่า
แต่ละคนมีความรู้ทางวิชาการ  ที่จะนำไปใช้ประกอบกิจการงานเลี้ยงตัวได้อีกด้วย  แต่ในการดำเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพการงานนั้น  ไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใดก็ตาม  หากขาดความสุจริต  ก็อาจจะนำความรู้ไปใช้
ในทางชั่วทางเสื่อม  ก่อให้เกิดโทษเสียหายแก่ตนเอง  สังคม  และประเทศชาติได้  บัณฑิตจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรม
ความสุจริต  อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ถูกที่ควร  พร้อมกันนั้น  ในยุคสมัยที่เทคโนโลยี
มีบทบาทสำคัญต่อโลกเช่นทุกวันนี้  บัณฑิตจะต้องรู้จักปรับตัวให้ทันการณ์ทันโลก  โดยติดตามความเปลี่ยนแปลง
/ก้าวหน้า …
– ๒ –
ก้าวหน้าของสรรพวิทยาการ  หมั่นเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยี  และเสริมสร้างความรู้ความชำนาญในด้าน
ต่าง ๆ  อยู่เสมอ  ถ้าทำได้ดังนี้  แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพ  สร้างตัวสร้างฐานะ
ให้มีความเจริญมั่นคง  อันจะนำมาซึ่งความวัฒนาผาสุกของประเทศชาติได้อย่างแน่นอน
เวลา ๐๙.๑๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ
ศรีสำโรง และพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๕ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตาก ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอสามเงา และพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก