วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๔.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร
ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระครูวาปีสุภัทรคุณ เจ้าอาวาส วัดกู่สุนทราราม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเข้าเฝ้า ถวายเครื่องดนตรีไทยด้วย
– พลเอก ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป พระอุปคุต และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระสงฆ์ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– รองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นำ คณะผู้บริหาร และกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
– นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
นำ คณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน ๑๒ โรงเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๒๕ ปี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ
คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และผู้แทนคณะทำงานโครงการ “บี.ซี.ซี. (B.C.C.) ครบรอบ ๑๖๙ ปี”
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดตรวจการติดเชื้อ เครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ (COVID-19) น้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ๑๙ (COVID-19) สูตรเข้มข้น และชุดป้องกันส่วนบุคคลแบบใช้แล้วทิ้ง (PPE) เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
๒. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ ที่ปรึกษาประธานศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑ (ปธพ.๑) พร้อมคณะศิษย์เก่า ปธพ.๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างสุขศาลาพระราชทาน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

/ ๓. นางสาวประภาพรรณ …

-๒-

๓. นางสาวประภาพรรณ พิชัยคำ กรรมการบริหารบริษัท เพาเวอร์เทค เอ็นจิ้น แอสเซมบลี จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียน
สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔. นางสาวนันทวรรณ สุริย์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
๕. นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย และผู้แทนกองทุนคุณแม่สมถวิล แซ่อึ้ง (พงศ์ประภากร) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๖. นางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ กรรมการบริหารบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด
พร้อมครอบครัว และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๗. นางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชาย โลหิต พร้อมครอบครัว
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๘. นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์แผ่นปูยางพารารองคอกปศุสัตว์ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักพิมานมาศ จังหวัดชลบุรี ไปยังสนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา