วันจันทร์ ที่3 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรงานแสดงตราไปรษณียากรโลก
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๔๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑
มูลนิธิราชสุดา
เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอคำม่วง
และอำเภอสามชัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอสมเด็จ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์