วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทาการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ และเสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ตาบลตลาดเหนือ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงท่าอากาศยานภูเก็ต อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทรงรับการถวาย
ความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังอาคาร
ที่ทาการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ตาบลตลาดเหนือ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เวลา ๑๗.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินถึงอาคารที่ทาการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
บูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
นายอาคม รุ่งแจ้ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ ที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายวิชาญ พึ่งประสิทธิ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทาน กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทาการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในหลุม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๘” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลาดับ เสร็จแล้ว ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไป ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปยังห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ตาบลตลาดเหนือ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
/ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ …
– ๒ –
ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พุทธศักราช ๒๕๓๒
และได้มีพระราชกฤษฎีกาเปิดทาการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ ตั้งอยู่ ณ อาคารศาลแขวงพระนครใต้ และเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ได้ย้ายที่ทาการไปยังอาคารศาลอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
ได้ย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค ๘ จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดภูเก็ต และเมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๐
สานักงานศาลยุติธรรม ได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๘ หลังใหม่ บนที่ดินราชพัสดุ
โดยมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบซิโนโปรตุกีส เป็นอาคารสูง ๕ ชั้น ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๓ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ มีเขตอานาจศาลในภาคใต้ตอนบน จานวน ๗ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา ๑๘.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ตาบลตลาดเหนือ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาในการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
ถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กราบบังคมทูลเบิกผู้ทาคุณประโยชน์แก่จังหวัดภูเก็ต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลาดับ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ทรงปลูกต้นประดู่ ซึ่งเป็นไม้ประจาจังหวัดภูเก็ต ไว้เป็นที่ระลึก จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร
/อาคาร …
– ๓ –
อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ก่อสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) ซึ่งใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐๐ ปี มีสภาพคับแคบ และไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน โดยจังหวัดภูเก็ตดาเนินการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบจัตุรมุข ขนาดความสูง ๕ ชั้น มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบชิโนยูโรเปียน ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในการเสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทาการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ และเสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ในครั้งนี้ มีราษฎรจากพื้นที่อาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ราษฎรจากจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงราษฎรพื้นเมืองที่มีเชื้อสายเปอรานากัน ต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดาเนินผ่าน พร้อมสวมเครื่องแต่งกายพื้นเมือง ที่เรียกว่า ชุดบาบ๋า ย่าหยา อย่างสวยงาม พร้อมใจกันโบกธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงพระนามาภิไธย ส.ท. และเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ต่างปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบก พระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้า ๆ ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสานักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ออกให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพิมเสนน้า และผ้าเย็น และให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย โดยมีรายการอาหาร อาทิ คั่วกลิ้งไก่ ไก่ผัดพริกแกงหน่อไม้ และไข่ต้ม พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ อย่างหาที่สุดมิได้
เวลา ๑๗.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้าหลวงอาบศพ คุณหญิงศุภวัชร วัชรเสถียร
ท.ช.,ท.ม.,ท.จ.,ภ.ป.ร.๔ ณ ศาลาเตชะอิทธิพร วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศ
บูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง