วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๑.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๔.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานี ณ อาคารหอประชุม ๑๐๐ ปี เมืองธัญญบูรี เทศบาลนครรังสิต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๒.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
ในการเสด็จพระราชดาเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งรัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค จากนั้น จะทรงร่วมงานสายใยความสัมพันธ์ไทย – เยอรมนีในมิติรัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค ณ หอประชุมคูร์ซาลบาดคันน์สตัท เมืองซตุทการ์ท
ในการเสด็จพระราชดาเนินเยือนสหพันธ์สวิส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สาคัญและการดาเนินงานของสถาบันต่าง ๆ ในเมืองโลซาน เมือเชียง และนครซูริก อาทิ สวนและพิพิธภัณฑ์พฤกศาสตร์รัฐโว วิทยาลัยการเกษตรรัฐวาเล วิทยาเขตซาโตเนิฟ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซูริก นอกจากนี้ จะทรงเป็นองค์ประธานในพิธีประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทย สวนสาธารณะเดอน็องตู เมืองโลซาน