วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
                         พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร  ที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา  ๑๕.๑๗  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่
ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๙ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา  ๐๙.๔๑  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า          กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปัว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ในวันเดียวกันนั้น  เวลา ๑๓.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปัว      อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์ ฯ    ในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมดุลให้กับระบบนิเวศ เพื่อการพัฒนา  อย่างยั่งยืน บ้านปัว เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีชาวบ้านอพยพมาจากอำเภอปัว จังหวัดน่าน มาตั้งถิ่นฐานเพราะเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ และดินดี  ปัจจุบัน มีประชากร ๔๓๐ คน ๑๑๓ ครัวเรือน ในอดีตเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เมื่อเข้าร่วมอบรมกับทางเครือข่ายมูลนิธิ ฯ ปัจจุบันคนในชุมชนเลิกการใช้สารเคมี         และมาส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรภายในศูนย์การเรียนรู้ ฯ             ซึ่งชาวบ้านร่วมกันปลูกผักปลอดภัย มีผลผลิตตลอดปี จำหน่ายและนำรายได้สมทบทุนศูนย์การเรียนรู้ ฯ           โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการทำปุ๋ยหมัก และนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ      ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ส่งเสริมการปลูกโรงผักสร้างสุข      ในชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพาะเห็ดตับเต่า ร่วมกับการ     ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อะโวคาโด และผักกูด เพื่อสร้างรายได้ ลดปัญหาการเผาป่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง         บ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตร เพื่อสัมผัสบรรยากาศและเรียนรู้วิถีชุมชน และเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุโขทัย
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินค่ายขุนจอมธรรม
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑๗ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร