วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๗.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความรู้ความสามารถที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้น เป็นสิ่งที่ แต่ละคนจะได้นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและในการทางาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จาเป็นต้องอาศัย ความรู้ความสามารถหลากหลายสาขา มาปฏิบัติแก้ไขให้สาเร็จผล บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้นาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มาใช้ให้ประสานส่งเสริมกัน และร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันด้วยความสามัคคีกลมเกลียว ถ้าแต่ละคนพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือประโยชน์ของส่วนรวมแล้ว ก็เป็นอันหวังได้ว่า บ้านเมืองเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้อย่างร่มเย็นเป็นผาสุก