วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการก่อตั้ง
“ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้ คอลเลจ เคมบริดจ์ (Trinity College, Cambridge)” สาหรับ
มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษา ณ ทรินิตี้ คอลเลจ เครมบริดจ์ (Trinity College, Cambridge) สหราชอาณาจักร
– พระครูวิบูลธรรมโมภาส เจ้าอาวาสวัดเขาสอยดาวเหนือ ตาบลทรายขาว อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี และพระปลัดเตชินท์ ชิตเตโช เจ้าอาวาสวัดแหลมเสด็จ ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี และผู้แทนพระครูกันตรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม ตาบลเขาบายศรี อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ทุเรียนสายพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนสายพันธุ์โบราณ และสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดศูนย์การเรียนรู้ ประชาธิปไตย และชมนิทรรศการถาวร ณ อาคารราไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร