วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
เวลา ๑๔.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการงานแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางออร์โธปิดิกส์ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแอดการ์ เดอริก (Mr. Edgar Doerig) ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Organisation Internationale de la Francophonie : OIF) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และการส่งเสริมความร่วมมือ ในประเด็นที่ฝ่ายไทยและฝ่ายองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสมีความสนใจร่วมกัน ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๓ ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขาพระฤาษี-เขาบ่อแร่ ดำเนินงานบูรณาการภายใต้หลักการ “บวร” บ้าน วัด ราชการ และโรงเรียน ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ จัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อสาธารณประโยชน์ และพัฒนารูปแบบการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม สร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ตนเองและครอบครัว อย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ประกอบด้วย การบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ ฯ การบริหารจัดการน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการ ฯ การดำเนินกิจกรรมของวัดในพื้นที่โครงการ ฯ ซึ่งมีวัดถ้ำวังหิน เป็นศูนย์กลางเผยแผ่หลักธรรม และการพัฒนาชุมชน ตามหลักการ “บวร” ในการขับเคลื่อนตามแนวทางพระราชดำริ เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนในโครงการ ฯ
/ ประกอบด้วย …
-๒-
ประกอบด้วย โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนบ้านเขาแหลม และโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า)
ด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลสถานพระบารมี ตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่โครงการ ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง เน้นการดูแลรักษาโรค การบำบัดฟื้นฟู และการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะโครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้าง ในเกษตรกร เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และด้านการพัฒนาชุมชน มีการส่งเสริม อาชีพการทอผ้าแก่ชุมชนกะเหรี่ยง หมู่บ้านป่าคู้ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาต่อยอดเป็นรายได้เสริม ต่อจากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการสาธิตฐานการเรียนรู้โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ส่งเสริมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ ฯ จำนวน ๘ ฐาน ได้แก่ ฐานอุปกรณ์พลังงานทดแทน ฐานเลี้ยงไก่พื้นเมือง ฐานเลี้ยงไก่ไข่ ฐานการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฐานเกษตรผสมผสาน ฐานการเลี้ยงปลาดุก หอยขม และกบ ฐานการเลี้ยงหมูหลุม และฐานการเลี้ยงแพะ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนประชามงคล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร