วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า การพัฒนาประเทศด้วยภาคเกษตรกรรมนั้น จำเป็นต้องส่งเสริมนวัตกรรมและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งปรับแนวคิดจากการผลิตที่มุ่งเน้นปริมาณ ไปสู่การผลิต
ที่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าทางการเกษตร สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ ต้องอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร ที่มีความทันสมัยในทุกมิติ เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง และการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรแบบครบวงจร โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการเอาใจใส่ระบบนิเวศ จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติให้ได้ดังที่กล่าว เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน ฯ และโครงการตามพระราชดำริ ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานแผนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน “จิราธิวัฒน์” ขนาด ๓ ห้องเรียน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล
โครงการเกษตรเพื่ออาการกลางวัน และการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม เป็นต้น นอกจากนี้
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม ยังเป็นศูนย์บริการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชน ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน ๑๔ ครัวเรือน โดยดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้
ที่ดูแลง่ายไม้ยืนต้น และไม้เศรษฐกิจผสมผสาน ทั้งนี้ กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กปร.
ในการสร้างฝายบ้านฟ้าไทยงาม และฝายขนาดเล็กตามหย่อมบ้าน เพื่อให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคได้เพียงพอตลอดทั้งปี สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านไทยฟ้างาม เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ที่ประทับแรม ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย