วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๑๗  ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๗.๑๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทาน พระราชอุทิศถวายแด่
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต   ต่อจากนั้น                            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คุณหญิงชวลี อมาตยกุล รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  นำ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดหาเงินรายได้

จากการจำหน่ายข้าวแช่ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของวังสระปทุม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๗.๓๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวาระฉลอง ๑๐๐ ปี วันประสูติ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง “เฉลิมศตพรรษ์กัลยาณิวัฒนา” ณ หอนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม