วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                         พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์  ที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา  ๑๔.๕๕   น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์ไพรัช  ธัชยพงษ์  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ ผู้แทนประเทศสมาชิกการประชุมเรื่องวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Asian Forum for Polar Sciences: AFoPS)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่จะเดินทางมาร่วมการประชุมทั่วไปของวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของกลุ่มประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย (AFoPS General Meeting) ในโอกาสนี้ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– ศาสตราจารย์ไพรัช  ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นักวิจัยที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์
ขั้วโลก ณ ทวีปแอนตาร์กติก ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพรก่อนออกเดินทาง
ในโอกาสนี้ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา  ๑๑.๑๗  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดร อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เวลา  ๑๐.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๔.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา