วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์  ที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา  ๐๘.๐๕  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธนะกุล  ช้อนแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นำ นายอภิศักดิ์  เทพผดุงพร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และครอบครัว พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่ง
มินิมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน “รวมพลคนดีของแม่” ครั้งที่ ๑๑ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
ซึ่งเป็นรายได้จากการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
  เวลา ๐๘.๔๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม  ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑
ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ภาค ๑๑  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา  ๑๓.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖  ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า                  โปรดกระหม่อมให้  นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่