วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๔๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดควายสวยงาม
จังหวัดอุดรธานี “วิถีคน วิถีควาย มรดกไทย มรดกโลก” ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ห้วยโป่งวัว
อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธาน