วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์นายกสภาราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ และผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมฉลองพระองค์ครุย ต่อจากนั้น
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายสรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
– อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๔ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ประกอบด้วย รางวัลที่ ๑ รางวัลที่ ๒ รางวัลชมเชย และรางวัลอ่านดี
เวลา ๐๘.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า โลกปัจจุบันมีเรื่องพูดกันมาอยู่เรื่องหนึ่ง คือเรื่องความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคงพื้นฐาน เช่น ความมั่นคงทางอาหาร อันจาเป็นแก่การดารงชีวิต ไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร บ้านเมืองใดมีความมั่นคงด้านต่าง ๆ ที่ดี จะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคง ประชาชน อยู่เป็นสุขได้ เมื่อไตร่ตรองให้ลึกลงไป ความมั่นคงไม่ว่าด้านใด ๆ ย่อมต้องอาศัยวิชาความรู้เป็นพื้นฐาน จึงจะ เกิดมีขึ้นได้ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นปัจจัยสาคัญ อาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักหรือเป็นฐานของความมั่นคงทุกด้าน บัณฑิตทั้งหลายผู้สาเร็จการศึกษาวิชาการด้านต่าง ๆ ในวันนี้ ย่อมได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุด ได้ร่าเรียนวิชาความรู้ ได้ฝึกฝนให้ชานาญ ครูบาอาจารย์ได้ตรวจสอบและอบรมให้ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควร การทั้งปวงนี้คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ อันถือว่าเป็นแหล่งกาเนิดและเป็นกาลังของความมั่นคง ด้านอื่นทั้งหมด
/ บัณฑิตทั้งหลาย …
– ๒ –
บัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่อันสาคัญ คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ให้บ้านเมือง นับเป็นภาระที่หนักและจาเป็นยิ่งสาหรับประเทศชาติ หากบัณฑิตทั้งหลายสานึกทราบตระหนักว่ามีหน้าที่สาคัญนี้ บ้านเมืองก็จะได้มีความมั่นคงด้านต่าง ๆ ที่มีรากฐาน มีกาลังที่จะพัฒนาให้มั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้น และเป็นประโยชน์ แก่ชนหมู่มากได้ เป็นบัณฑิตมีคุณสมบัติความสามารถ สมกับที่ได้ร่าเรียนรับการอบรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรอง ที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านวิชาการและจริยธรรม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส่วนผลการประเมินโอเน็ต ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ยังต่ากว่าระดับประเทศ แต่มีแนวทางการพัฒนา คือ จัดสอนเสริมหลังเลิกเรียน ใช้สื่อจากห้องสมุด และจัดกิจกรรม ให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อช่วยสอน รวมถึงเข้าร่วมโครงการอบรมโอเน็ต แคมป์ แบบออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมการเกษตร จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทั้งการปลูกผักกินใบ ไม้ผล เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ และเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เป็นต้น โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้กลุ่มแม่บ้านไอร์จาดาในโครงการตามพระราชดาริ เฝ้าทูลละอองพระบาท รายงานผลการดาเนินการของกลุ่ม พบว่า ยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งความทราบฝ่าละอองพระบาท จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มแม่บ้านไอร์จาดา สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร