วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๘.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยา นา นายพันคา วิพาวัน
(Mr. Phankham viphavanh) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางสีจัน วิพาวัน
(Mrs. Sichanh Viphavanh) ภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการ มูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้ ๑. นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารธนาคาร ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน
มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สนับสนุนการศึกษาและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ๒. นายสุเทพ เตชพาหพงษ์ พร้อมครอบครัว “เตชพาหพงษ์” เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เพื่อโครงการสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ ๓. นางสาวดวงเดือน เจริญจิตต์กุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย และสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ในการสนับสนุนการปรับปรุงห้องผ่าตัดตา หู คอ จมูก – พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ – นางกัญญพร เกียรติกุลกาจร ผู้จัดการแผนกทันตแพทย์สัมพันธ์ บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ
(ประเทศไทย) จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวดวาดภาพระบายสี
ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในระดับประถมศึกษา อายุ ๖ – ๙ ปี ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายสิ่งของต่าง ๆ และในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/นายประเสริฐ…
– ๒ –
– นายประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้ง
นา นักเรียน นักศึกษา ผู้มีผลงานรางวัลระดับอาเซี่ยนและนานาชาติ รางวัลระดับประเทศ และคณะกรรมการ
คัดเลือกและประเมินนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาที่ทางานต่อเนื่อง ๓ ปี เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา และเข็มที่ระลึก และในโอกาสนี้ คณะกรรมการสมาคม ฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการอานวยการและผู้บริหารสมาคม ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา ๐๙.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้ – คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดที่ ๒๔ (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)
และคณะที่ปรึกษาสมาคม ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดที่ ๒๕ (ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ และเข้ารับหน้าที่ใหม่ และ นา นิสิตเก่าอักษรศาสตร์
จุฬา ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬา ฯ ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวทองคา และผู้สนับสนุนการจัดงานของสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สถิตย์ สิริสิงห รองประธานคณะกรรมการ
มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ นา นางสาวธนัชพร
จินดานิล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๔
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการถ่ายภาพทางการแพทย์ขั้นสูง
และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ณ คณะแพทยศาสตร์ เมืองเลอเวิน ราชอาณาจักรเบลเยียม
เวลา ๑๐.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพันคา วิพาวัน
(Mr. Phankham Viphavanh) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ นางสีจัน วิพาวัน
(Mrs. Sichanh Viphavanh) ภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุม
คณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๔๕ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร