วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๘.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารเมธีวิศิษฏ์ ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นา นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมคู่สมรส และข้าราชการกระทรวง มหาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๕ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้อุทิศปฏิบัติตนในการน้อมนาแนวพระราชดาริมาขับเคลื่อนในการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” แก่ประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัล “เพชรดอกแก้ว” ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคู่สมรส ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา เวลา ๑๔.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นา คณะผู้จัดฝึกอบรมด้านการออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลการแปรสภาพอากาศ สาหรับบุคลากรจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามสภาพแวดล้อมแห่งชาติมองโกเลีย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการฝึกอบรมดังกล่าว เวลา ๐๗.๔๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรม เดอะ ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทาการรักษา ฉีดวัคซีนและทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ พลับพลาทรงงานวัดพระมหาธาตุ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ รับเทียนพรรษาพระราชทาน เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัฏนาราม
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และวัดธาตุ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง