วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร  ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา  ๐๗.๕๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม  ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ในโอกาสนี้  ประทับแรม ณ เรือนรับรองสีวะรา ค่ายสมเด็จพระนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า  บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา ออกไปปฏิบัติงานในสังคม ย่อมปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  ปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยให้คนเราประสบความสำเร็จได้ดังที่
หวังตั้งใจนั้น ก็คือ การรู้จักจัดสรรเวลาให้ได้ประโยชน์  คนเราทุกคนมีเวลาในแต่ละวันเท่ากัน  แต่จะใช้เวลา
ให้มีประโยชน์คุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการจัดสรรเวลาของแต่ละคน  ผู้ที่ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของเวลา   มักจะไม่เร่งทำสิ่งสำคัญตามหน้าที่ของตนให้ลุล่วง  แต่จะผัดวันประกันพรุ่ง  จนเกิดความผิดพลาดเสียหาย
ตรงข้าม  ผู้ที่เห็นคุณค่าของเวลา  ไม่ว่าจะมีเวลามากหรือน้อยเพียงใด  ก็จะจัดสรรเวลาที่มีอยู่  ทำภารกิจทุกอย่าง
ในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามลำดับความสำคัญ  เพื่อให้งานที่ทำสำเร็จผลเป็นประโยชน์  อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ
ในหน้าที่การงานดังตั้งใจมุ่งหมาย   ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่เห็นความสำคัญของเวลา  และสามารถจัดสรรเวลาได้ดี
จึงเป็นผู้ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้  มากกว่าผู้ที่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์
หากบัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เห็นจริง  ก็เชื่อว่าจะสามารถประกอบกิจการงาน  ให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างแน่นอน