วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๘.๓๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันมหิตลาธิเบศร และห้องประชุมวชิรเวช กับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น
เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของ
การจัดสร้างอาคารมหิตลาธิเบศร และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันมหิตลาธิเบศร และห้องประชุมวชิรเวช พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร
มหิตลาธิเบศร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย “มหิตลาธิเบศร” ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นสมเด็จพระบรมอัยกาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นชื่ออาคาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในอาคารเป็นที่ทำการของ ๕ สภาวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด รวมทั้งเป็นที่ทำการของหน่วยงานภายใต้แพทยสภา
คือ สถาบันมหิตลาธิเบศร ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ นับเป็นอาคารรวมสภาวิชาชีพทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ดังนี้
– ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศาล
ไม้เรียง และนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มแพทย์ดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๕
– ผู้มีอุปการคุณในการสร้างอาคารมหิตลาธิเบศร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/- นายสมชาย …

 

– ๒ –

– นายสมชาย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดตรวจหาเชื้อโรคโควิด ๑๙ (ชุดตรวจ ATK) เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษานายกแพทยสภา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มกลัดที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เลขาธิการแพทยสภา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบ ที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังโถงชั้น ๑ อาคารมหิตลาธิเบศร
ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงคม และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการต่อวงการแพทย์ สาธารณสุข และการอุดมศึกษาของประเทศไทย จึงทำให้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานาม พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย และพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประทับรับรอง ชั้น ๑๓ ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมวชิรเวช ชั้น ๑๔ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ป้ายชื่อห้องประชุมวชิรเวช
และป้ายสถาบันมหิตลาธิเบศร เสร็จแล้ว เสด็จเข้าห้องประชุมวชิรเวช ซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ภายในอาคาร มหิตลาธิเบศร ที่ได้รับพระราชทานชื่อ “วชิรเวช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์ และการสาธารณสุขเสมอมา สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ จ.ภ. ณ เมรุวัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี