วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๕.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังห้องประชุม อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๓ มูลนิธิ ประกอบด้วย
มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย
การติดตามผลการดำเนินงานของทั้ง ๓ มูลนิธิ การพิจารณาแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของมูลนิธิให้เป็นที่ประจักษ์
มูลนิธิภูบดินทร์ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีการประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การจัดตั้งมูลนิธิ ๓ มูลนิธิ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ ทั้ง ๓ มูลนิธิ
มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ (หมู่บ้านสาละวะ และหมู่บ้านไล่โว่) จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการ
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึง ทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ (หมู่บ้านสาละวะ และหมู่บ้านไล่โว่) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนอยู่ติดชายแดน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ และเป็นพื้นที่แหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุล และรักษาต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เมื่อทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ
ช้างป่าในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว
ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาช้างป่าออกจากป่า มาสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
/มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ฯ …

– ๒ –

มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ฯ ดำเนินงานตามแผนแม่บทสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่า
โดยแบ่งพื้นที่การดำเนินงานออกเป็น ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งอาหารช้างป่า ด้วยการทำโป่ง
และปลูกพืชอาหารช้างป่าและจัดทำแหล่งน้ำและปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม พื้นที่แนวกันชน หรือจุดพักช้าง
เพื่อตรึงช้างให้ห่างจากชุมชน และเพื่อกำหนดเส้นทางการพาช้างกลับคืนสู่ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ด้วยการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเป็นแนวกันช้างตามธรรมชาติ รวมทั้งจัดทำระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างป่า
และพื้นที่ชุมชน มีหมู่บ้านคชานุรักษ์ ๕ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องพฤติกรรมช้าง พัฒนาอาชีพ ให้แก่ชุมชนในเขตต่าง ๆ และสร้างระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตือนภัย
มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นจาก
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเห็นว่าสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขัง ซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ รวมถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ริเริ่มโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขึ้น เพื่อเป็นการเติมเต็มสิทธิของผู้ต้องขังให้ได้รับการบริการทางสุขภาพเฉกเช่นประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งส่งเสริมการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ทัศนคติที่ดี และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระราชวชิรเวที ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดเจ้ามูล เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร