วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักงานชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมนิกโกะ
คุมาโมโตะ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ไปยังบริษัท โอกาตะ โคอิ ฟาร์ม จำกัด เมืองคุรุเมะ
เพื่อทอดพระเนตรเทคนิคการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ปลาคาร์ปด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตามคำกราบทูลเชิญ
ของบริษัท ฯ ในการนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์การดำเนินงานของโอกาตะ โคอิ ฟาร์ม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยเริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็ก และมีการพัฒนาคุณภาพปลาคาร์ปมาอย่างต่อเนื่อง จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง ปัจจุบันดำเนินงานมาครบ ๕๐ ปี และได้ขยายกิจการส่งออกปลาคาร์ปไปยังตลาดต่างประเทศ
กว่า ๒๐ ประเทศ อาทิ ประเทศไทย ไต้หวัน ฮ่องกง รวมถึงภูมิภาคยุโรป อเมริกา และประเทศในอาเซียน จากนั้น ทอดพระเนตรบ่อปลาคาร์ป ซึ่งมีการเพาะเลี้ยงมากกว่า ๒๐ สายพันธุ์ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรเทคนิคการเลี้ยง
และการขยายพันธุ์ปลาคาร์ป และเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ โดยใช้พลังลมให้อาหารปลาในปริมาณที่เหมาะสม พร้อมกับทอดพระเนตรบ่อกรองน้ำและวัสดุที่ใช้กรอง ซึ่งแผ่นกรองช่วยลดมลภาวะทางน้ำ ช่วยลดของเสียขนาดใหญ่
ที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้มีพระปฎิสันถารกับเจ้าหน้าที่ของฟาร์มด้วยความสนพระทัย โดยเทคนิคการเลี้ยง
และเพาะขยายพันธุ์ปลาคาร์ปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในการเพาะขยายพันธุ์
สัตว์น้ำในประเทศไทยได้ต่อไป