วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ป.ช.,ป.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการแข่งขันขี่ม้า รายการ “พรินเซสส์ คัพ ไทยแลนด์ ๒๐๒๒” (Princess’s Cup Thailand 2022) ณ สนามขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ นายนิโคเลาส์ ไคเมนาคิส (Mr. Nicolaos Kaimenakis) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
เฮลเลนิกประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๒๐.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นำ พระสงฆ์ และคณะบุคคล
เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษ
ไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ พระพุทธรูป และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอย
ตามพระราชอัธยาศัย
หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะพระเถระ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ได้เรียบเรียงเรื่องราวในหนังสือขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธศาสนาและพระปณิธานอันแน่วแน่
ของพระโพธิสัตว์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมี ๑๐ ประการ และน้อมรำลึกในพระราชจริยาวัตรของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงบำเพ็ญต่อบวรพระพุทธศาสนา ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อบูชาพระไตรรัตน์ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๒๐.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตามลำดับ ดังนี้
๑. นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชา นายเชิดเกียรติ อัตถากร เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
/๒. นางวิลาวรรณ …

– ๒ –

๒. นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
ออสเตรีย นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๓. นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๔. นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา
นายธานี แสงรัตน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๕. นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์
นายวราวุธ ภู่อภิญญา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาก่อน
๖. นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นายดามพ์ บุญธรรม เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๗. นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๘. นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรีย มาก่อน

/๙. นายสรยุทธ …

 

– ๓ –

๙. นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายสรยุทธ ชาสมบัติ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
ประจำสาธารณรัฐเปรู มาก่อน
๑๐. นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัล
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
เซเนกัล นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครเฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มาก่อน
๑๑. นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
๑๒. นางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปแลนด์
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
โปแลนด์ นางอุรษา มงคลนาวิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร
บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ มาก่อน
๑๓. นายกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์
สาธารณรัฐไนจีเรีย นายกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาก่อน
ในโอกาสนี้ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ในโอกาสเข้ารับหน้าที่